Địa chỉ: KP3 P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (061)3981342

Lý trình: 1688

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Hố Nai là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn, là ga hàng hóa. Nhiệm vụ chủ yếu của ga là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến. Tổ chức xếp dỡ hàng hóa, cắt móc lập tàu các đoàn tàu hàng đoàn tàu Thống Nhất

Ga Hố Nai

Ga Hố Nai có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 18 xe/ngày.