Địa chỉ: Xã Sông Phan - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận.

Điện thoại: (062).3876061

Lý trình: km1585+860

Quy mô: 3 đường

Tổ chức tránh vượt tàu.

Ga Sông Phan là một đơn vị trực thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là đón tiễn, tổ chức tránh vượt các đoàn tàu khách, hàng trên tuyến đường sắt Thống nhất, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực chạy tàu trên tuyến.

Ga Sông Phan

Ga Sông Phan có năng lực xếp dỡ hàng hóa tại ga bình quân là 10 xe/ngày.