H.Trình

 

Vé tàu Hà Nội – Lào Cai

 

Vé tàu Lào Cai – Hà Nội

Ga

Hà Nội

Yên Bái

Bảo Hà

Phố Lu

L.Cai

L.Cai

Phố Lu

Bảo Hà

Yên Bái

Hà Nội

Giờ đến tàu Sp1,2

 

01:00

 

04:11

05:25

 

21:12

 

00:18

04:35

Giờ đi tàu Sp1,2

21:10

01:20

 

04:16

 

20:05

21:15

 

00:32

 

Giờ đến tàu Sp3,4

 

01:52

04:16

05:02

06:15

 

21:52

22:38

01:09

05:10

Giờ đi tàu Sp3,4

21:50

02:05

04:19

05:06

 

20:45

21:55

22:41

01:24