BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM                             Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

   

Số:  2299/ĐS-KDVT                                                 Hà Nội, ngày 13 tháng 9  năm 2013

V/v  giá vé hành khách tàu

thống nhất tết Giáp ngọ -2014

 

Kính gửi: Các Công ty Vận tải Đường sắt

 

            Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, giãn bớt mật độ chiều đông khách, thu hút hành khách chiều nhẹ, phù hợp với Kế hoạch chạy tàu Thống nhất trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014,  Đường sắt Việt Nam quy định việc tổ chức bán vé tàu khách Thống nhất như sau:

 

            I. Giá vé hành khách, hành lý trong thời gian Tết Giáp Ngọ và sau đợt phục vụ Tết:

            1. Giá vé tàu khách Thống nhất tết Giáp Ngọ - năm 2014 áp dụng trên các đoàn tàu khách thống nhất kể từ 0 giờ ngày 14/01/2014 đến hết ngày 21/2/2014 (tức từ ngày 14 tháng chạp đến hết ngày 22 tháng giêng âm lịch) quy định tại các Phụ lục 01,02 ban hành kèm theo văn bản này, Lưu ý: trong giá vé đã bao gồm thuế VAT, chưa có phí bảo hiểm hành khách). Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại ga đi ghi trên tấm vé của hành khách. Giá vé tàu tết được chia làm 5 giai đoạn và được quy định cụ thể như sau:

1.1. Giai đoạn 1Từ 0 giờ ngày 14/01/2014 đến ngày 19/01/2014 (tức từ ngày 14 tháng chạp đến 19 tháng chạp âm lịch): theo phụ lục số 01;

1.2. Giai đoạn 2Từ 0 giờ ngày 20/01/2014 đến hết ngày 29/01/2014 (tức từ ngày 20 tháng chạp đến 29 tháng chạp âm lịch):theo phụ lục số 01;

1.3. Giai đoạn 3: Trong 4 ngày nghỉ Tết, từ 0 giờ ngày 30/01/2014 đến hết ngày 02/02/2014 (tức là ngày  30, 1, 2, 3 tết âm lịch): theo phụ lục số 01;

1.4. Giai đoạn 4:

- Đối với tàu số lẻ (chiều đông khách), từ 0 giờ ngày 03/02/2014 đến hết ngày 15/02/2014 (tức từ ngày 04 tháng giêng đến hết ngày 16 tháng giêng âm lịch) :theo phụ lục số 02;

- Đối với tàu chẵn (chiều vắng khách) từ 0 giờ ngày 03/02/2014 đến hết ngày 11/02/2014 (tức từ ngày 04 tháng giêng đến hết ngày 12 tháng giêng âm lịch) :theo phụ lục số 02;

1.5. Giai đoạn 5:

- Đối với tàu số lẻ (chiều đông khách), từ 0 giờ ngày 16/02/2014 đến hết ngày 21/02/2014 (tức từ ngày 17 tháng giêng đến hết ngày 22 tháng giêng âm lịch) :theo phụ lục số 02;

- Đối với tàu chẵn (chiều vắng khách) từ 0 giờ ngày 12/02/2014 đến hết ngày 21/02/2014 (tức từ ngày 13 tháng giêng đến hết ngày 22 tháng giêng âm lịch) :theo phụ lục số 02;

2. Quy định giá vé sau thời điểm phục vụ tết: áp dụng như văn bản số 1227/ĐS-KDVT ngày 29/5/2013 và văn bản 1914/ĐS-KDVT ngày 2/8/2013 của ĐSVN.

3. Giá vé các tàu tăng cường được áp dụng như các tàu cố định tại cùng thời điểm, cụ thể:

3.1. Giá vé các tàu mang ký hiệu SE thì áp dụng như tàu SE9/10 (trừ các tàu SE19, SE20, SE21, SE22);

3.2. Giá vé các tàu mang ký hiệu TN:

- Chiều đông khách: tàu chẵn giai đoạn 1,2 chiều lẻ giai đoạn 4,5 áp dụng như tàu TN3/4;

- Chiều vắng khách: tàu lẻ giai đoạn 1,2 chiều chẵn giai đoạn 4,5 áp dụng như tàu TN3/4.

4. Các đoàn tàu trong giai đoạn chuyển tiếp thì áp dụng giá vé tại thời điểm tàu xuất phát.

5. Giá vé ghế phụ, phí bảo hiểm hành khách, quy tròn giá vé, mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé áp dụng theo quy định hiện hành, riêng hành khách đi trong thời gian cao điểm áp dụng mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé là 30% (quy định cụ thể tại điểm b, mục 7, công văn số 2262/ĐS-KDVT ngày 10/9/2013 của ĐSVN).

6. Giá vé chuyển đổi: Giá vé giường nằm tầng 1 khi sử dụng như ghế ngồi được tính bằng giá vé ghế ngồi tương ứng cùng loại tàu (AnĐH theo giá vé AĐH, BnĐH theo giá vé BĐH, An theo giá vé A, Bn theo giá vé B).

7. Giá cước hành lý tàu khách thống nhất sẽ có quy định riêng.

8. Quy định về việc miễn giảm giá vé áp dụng tại văn bản 159/ĐS-KDVT ngày 18/1/2013 của ĐSVN, trả lại tiền chênh lệch cho hành khách áp dụng theo quy định hiện hành. Riêng hành khách mua vé tập thể đi trong giai đoạn từ 0 giờ ngày 20/1/2014 đến hết ngày 29/1/2014 đối với tàu số chẵn và trong giai đoạn từ 0 giờ ngày 3/2/2014 đến hết ngày 15/2/2014 đối với tàu số lẻ không áp dụng giảm giá.

 

II. Tổ chức thực hiện:

1. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Giao Tổng giám đốc các Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Sài Gòn: Chỉ đạo các phòng QLBVĐT nhập giá vé tàu tết, đồng thời triển khai nội dung văn bản này đến các đơn vị liên quan để thi hành.

3. Các Ban chức năng của Tổng công ty chỉ đạo việc triển khai trên.

 

Nơi nhận:

-    Như trên ;

-    Lãnh đạoTCT;

-    Hội đồng thành viên TCT;

-    Trung tâm ĐHVT;

-    ĐU, CĐ, Đoàn TN ĐS;

-    ĐU, CĐ cơ quan TCT;

-    VP đại diện TCT tại Đà Nẵng;

-    Các Ban: KDVT, KHTK,

-    TCKT, ĐMTX, KHCN, Intranet;

-    TT Ứng phó sự cố, thiên tai và Cứu nạn ĐS;

-   Lưu: VT,KDVT

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đạt Tường