Phát huy các kết quả đạt được của năm an toàn giao thông (ATGT) 2012, quán triệt Chỉ thị số 18/CT – TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban bí thư TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT)
An toàn giao thông đường sắt
Thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ – CP của Chính phủ về thực hiện một số giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT, triển khai Kế hoạch hành động năm ATGT 2013 của Bộ GTVT theo văn bản số 1216/KH - BGTVT ngày 06 tháng 02 năm 2013; Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) xây dựng kế hoạch hành động năm ATGT 2013 với các nội dung sau: