Tng công ty Đường st Vit Nam cho biết, s gim 20% giá vé cho hành khách v viếng Đi tướng Võ Nguyên Giáp trên các tàu SE19/20 t ngày 11 đến 14/10.

Chiu nay (10/10), ông Vũ Đình Ru, Trưởng ga Hà Ni cho biết, các hành khách đi các tàu SE19/20 vào các ngày 11, 12, 13, 14/10/2013 s được gim 20% giá vé và áp dng cho hành khách đi t các ga đến ga Đng Hi và t ga Đng Hi đi các ga khác.


D kiến s có nhiu người Hà Ni v quê ca Đi tướng Võ Nguyên Giáp đ d l viếng.

Đi tướng Võ Nguyên Giáp là mt v lãnh t uy tín trong nhân dân ta, đã có đóng góp ln vào cuc gii phóng dân tc, đánh thng đế quc Pháp và đế quc M, cũng như s nghip xây dng và bo v t quc sau này.

Mi người dân Vit Nam nói chung và cán b công nhân viên chc đường st nói riêng rt kính trng đi vi đi tướng Võ Nguyên Giáp. Vì vy, ngành đường st. Tng công ty vn ti đường st quyết đnh gim giá vé vi tình cm ca ngành h tr 1 phn kinh phí đi li cho nhân dân trong dp tang l đi tướng Võ Nguyên Giáp./.